Gdije automatska vrata u prometu:     Zašto koristiti automatska vrata
- Staklena automatska vrata koriste se u prometu
  pješaka u javne, privredne i poslovne prostore
- Automatska vertikalna i horizontalno posmična
   vrata koriste se u pristupu garažama, halama,
   skladištima i sličnim prostorima
- Vertikalne zavjese koriste se za čuvanje mikro-
   klimatskih resusa pojedinih prostora na trans-
   portinim putevima
- Mala posmična i okretna vrata za zaštitu privat-
  nih i poslovnih dvorišta i otvorenih skladišta

- Atraktivan i lijep izgled objekta s ugrađenim našim
  vratima

- Jednostavan način korištenja prolaza bez poteško-
  ća i zaustavljanja
- Čuvanje mikroklime prostora i smanjenje troškova
  klimatizacije prostora
- Konstrukcija staklenih vrata za ljude omogućava
  postizanja dvostruke evakuacione širine projektira-
  ne širine vrata
- Mogućnost programiranja rada vrata ovisno o po-
  trebama objekta