Koji su kriteriji izbora opreme u kons-
trukciji i održavanju dizalica?

   Koji su dobavljači skopova dizala s    kojima surađujemo?

- Svi podsklopovi koje projektiramo i ugrađujemo u
  naša postrojenja posjeduju pravilnikom propisane
  važeće certifikate
- Primarno nastojimo ugraditi domaću opremu ako
  zadovoljava sve kriterije kakvoće
- Za sklopove koje ugrađumemo osiguravamo re-
  zervne djelove

- ELKA                                                 kablovi
- ELEKTROKONTAKT                           elektrooprema
- ELBAK                                              prekidači, krajnji prekidači
- KONČAR                                           elektromotorni pogoni
- DANFOSS -                                       Frekvencisko-naponski
                                                          pretvarači
- TeleRadio AB-                                   RF daljinsko upravljanje
- CARROZZERIA INDUSTRIALE-           kabine dizaličara
- DEMAG -                                          komponente dizalica